Πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές – Vouchers για την αναβάθμιση τιμολόγησης, φορολογικών παραστατικών και e-πληρωμών – Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 14/09/2022*

Με το πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα με στόχο την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται τη χρηματοδότηση πρέπει να έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022 και να έχουν μία από τις εξής νομικές μορφές: Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε ή Ετ.Ε, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμό ή Ατομική Επιχείρηση. Επιπλέον:

 • Να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Το έτος 2021 να απασχολούσαν προσωπικό από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ
 • Να μη βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Να μην έχουν λάβει ενισχύσεις (De Minimis) που υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων για το παρόν έτος και τα δύο προηγούμενα έτη
 • Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας (υψηλής σοβαρότητας, αδήλωτη εργασία)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν ενίσχυση για μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

 • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS – Voucher €150,00 (100% ενίσχυση)
 • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/διακίνηση παραστατικών εν κινήσει – Voucher €1.125,00 για κάθε όχημα  (90% ενίσχυση)
 • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης – Voucher €300,00 (100% ενίσχυση)
 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS – Voucher €112,50 για κάθε δηλωμένο ΦΗΜ (90% ενίσχυση)
 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ – Voucher €350,00 για κάθε δηλωμένο ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση (100% ενίσχυση)
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών – Voucher €150,00 για κάθε δηλωμένο ΦΗΜ προς αντικατάσταση (100% ενίσχυση)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα από τους προμηθευτές που επιθυμούν αρκεί οι τελευταίοι να έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και να έχουν εγκριθεί.

*Λήξη υποβολής αιτήσεων:

Για τις Κατηγορίες 1, 2 και 3: 14/09/2022

Για τις Κατηγορίες 4, 5 και 6: 05/10/2022 – 15/12/2022

Συνολικός προϋπολογισμός: 162.440.000,00 €

Τίτλος Προγράμματος: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Τίτλος Δράσης: 16706 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜΜΕ

Μεγέθη Επιχειρήσεων: ΜΜΕ, όπως αυτές ορίζονται από τον Ορισμό Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ)

Καθεστώς ενίσχυσης: De minimis ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013

Φορέας Διαχείρισης: «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» – Διεύθυνση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (www.ktpae.gr)

Τηλέφωνο υποστήριξης υποβολών: 2107001420

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) https://beneficiary.digitalsme.gov.gr

Link: https://greece20.gov.gr/?calls=programma-psifiakes-synallages

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Περισσότερα Άρθρα