ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ – VOUCHER – ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 14/09/2022

Με το πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

Παρέχονται επιταγές (vouchers) από 900€ έως 18.000€ ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση, υπολογισμένο σε Ενιαίες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).

Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται τη χρηματοδότηση πρέπει να είναι ενεργές όταν υποβάλουν την αίτηση και να έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022. Επιπλέον:

 • Το 2021 να απασχολούσαν προσωπικό από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ
 • Να έχουν μία από τις εξής νομικές μορφές: Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε ή Ετ.Ε, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμό ή Ατομική Επιχείρησης
 • Να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να μη βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Να μην έχουν λάβει ενισχύσεις (De Minimis) που υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων τα τελευταία τρία έτη (2022, 2021, 2020)
 • Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας (υψηλής σοβαρότητας, αδήλωτη εργασία)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Επιδοτούνται:

 1. Ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες όπως εφαρμογές, πλατφόρμες, cloud εργαλεία, ηλεκτρονικές υπογραφές
 2. Συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως εγκατάσταση,  παραμετροποίηση,  ρύθμιση προϊόντος, εκπαίδευση, συμβουλευτική υποστήριξη.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Οι ΕΜΕ καθορίζουν το ποσό ενίσχυσης. Δείτε παρακάτω τις ομάδες των Voucher:

 • Από 0,01 ΕΜΕ έως 5 ΕΜΕ : Voucher €900,00
 • Από 5 ΕΜΕ έως 10 ΕΜΕ : Voucher €1.800,00
 • Από 10 ΕΜΕ έως 18 ΕΜΕ : Voucher €3.600,00
 • Από 18 ΕΜΕ έως 25 ΕΜΕ : Voucher €5.400,00
 • Από 25 ΕΜΕ έως 32 ΕΜΕ : Voucher €9.000,00
 • Από 32 ΕΜΕ έως 40 ΕΜΕ : Voucher €10.800,00
 • Από 40 ΕΜΕ έως 50 ΕΜΕ: Voucher €13.500,00
 • Από 50 ΕΜΕ έως 250 ΕΜΕ  : Voucher €18.000,00

Ένταση ενίσχυσης: 90%

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα από τους προμηθευτές που επιθυμούν αρκεί οι τελευταίοι να έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και να έχουν εγκριθεί.

Συνολικός προϋπολογισμός: 180.000.000 €

Τίτλος Προγράμματος: ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Τίτλος Δράσης: 16706 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜΜΕ

Μεγέθη Επιχειρήσεων: ΜΜΕ, όπως αυτές ορίζονται από τον Ορισμό Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ)

Καθεστώς ενίσχυσης: De minimis ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013

Φορέας Διαχείρισης: «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» – Διεύθυνση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (www.ktpae.gr)

Τηλέφωνο υποστήριξης υποβολών: 2107001420

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) https://beneficiary.digitalsme.gov.gr

Link: https://greece20.gov.gr/?calls=psifiaka-ergaleia-mme

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Περισσότερα Άρθρα